KONSULTAATIO- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT


Konsultoinnissa etsitään käytännöllisiä ongelmanratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja. Tavoitteena on näkökulmien ja vaihtoehtojen laajentaminen, joskus päätösten kyseenalaistaminen ja toimintatapojen tarkastelu. Konsultaatiota voidaan käyttää esim. erilaisten kuntoutus- ja tukitoimien arvioinnissa, hoidollisesti vaativien asiakkaiden tilannetta pohdittaessa, haastavissa lastensuojeluprosesseissa tai huostaanoton ja sijaishuollon valmistelussa sekä sijaisvanhemmuuden tukemisessa. Konsultaation tarkoituksena on lisätä työntekijöiden, työryhmien tai verkostojen keinoja, työvälineitä ja jaksamista, jotta he pystyvät työskentelemään haastavissa tilanteissa.

Konsultaatio on asiantuntijatyötä, joka voidaan tehdä yksilö-, työpari- tai tiimityönä. Konsultoinnin tavoitteena voi myös olla tavoitteiden selkeyttäminen, tilanteen kartoittaminen ja jäsentäminen sekä siihen liittyvien ilmiöiden havaitseminen, ymmärtäminen ja esiin tuominen, ratkaisuehdotusten ja erilaisten vaihtoehtojen esittäminen.


Systeeminen sosiaalityö lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa sekä aikuissosiaalityössä

"Systeemisyys on suhdeperusteista tai suhdelähtöistä työtä - se on työskentelyä suhteissa ja suhteiden kanssa"


Systeemisen sosiaalityön asiakastyö on vuorovaikutussuhteessa tapahtuvaa ja systeemiseen ajatteluun perustuvaa lähisuhdetyöskentelyä. Systeemisen asiakastyön lähtökohta on avoimen ja myönteisen suhteen luominen asiakkaana olevaan lapseen ja hänen vanhempiinsa sekä heidän lähtökohdistaan ja itseymmärryksestään lähtevä elämäntilanteen yhteinen tutkiminen.

Työskentely ja sen myötä syntyvät muutokset perheen tilanteessa toteutuvat vuorovaikutussuhteissa. Työskentelyn sisältö kohdistuu perheenjäsenten välisiin suhteisiin, niiden laatuun sekä kantamiin merkityksiin.

Perheterapeutin tehtävänä osana systeemistä työskentelyä on pitää huolta systeemisen näkökulman säilymisestä osana asiakasprosessia ja auttaa muita työntekijöitä löytämään uudenlaisia asiakkaan omaan toimijuuteen rohkaisevia tapoja olla suhteessa asiakkaisiinsa.

Perheterapeutti osallistuu systeemiseen tiimiin sen jäsenenä, eikä niinkään ulkopuolisena konsulttina. Ostopalveluna hankittava perheterapeutin työskentely varmistaa kolmannen näkökulman säilymisen osana systeemisen tiimin työskentelyä. Organisaation ulkopuolelta tulevana henkilönä perheterapeutin on mahdollista säilyttää työskentelyssä riittävä ulkopuolisuus, joka auttaa myös asiakasta tuomaan oman äänensä mukaan työskentelyyn.

Tiimitilanteessa perheterapeutti toimii sosiaalityöntekijöiden ja muiden työntekijöiden reflektiokumppanina ja tukee samalla tiimiläisiä systeemisten menetelmien ja välineiden käyttämisessä. Perheen ja työntekijöiden lisäksi kolmantena keskusteluun osallistuvana osapuolena perheterapeutti myös auttaa työntekijöitä tutkimaan omaa suhdettaan perheeseen ja pohtimaan, millä tavoin työntekijät ja perhe voivat työskennellä ja käsitellä vaikeitakin asioita keskenään turvallisesti ja arvostavasti.

Lisäkysymyksissä ota yhteyttä.


Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelusta apua ristiriitatilanteisiin

Perheasioiden sovittelu auttaa parisuhteen ristiriitatilanteissa. Avio- tai avoeroissa pidetään erityisesti silmällä lapsen etua sovittaessa lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä asioista. Perheasian sovittelun järjestäminen on kunnan tehtävä. Sitä järjestetään usein kasvatus- ja perheneuvolassa, mutta kunta voi myös ostaa palvelun kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta tai muulta taholta.


Muu asiantuntijatoiminta

Psykoterapia- ja perhepalveluiden työntekijät voivat arvioivan työskentelyotteensa johdosta antaa kunnan sosiaalityöntekijöille laadukasta tukea ja tietoa tilanteissa, joissa pohditaan lapsen etua ja lapsen kannalta parasta toimenpide- tai ratkaisuvaihtoehtoa. Näitä tilanteita voivat olla mm. pitkittynyt lastensuojeluasiakkuus, joissa kaivataan uutta näkökulmaa taikka muuta arvioivaa työotetta erilaisissa vaativissa tilanteissa.

Psykoterapia- ja perhepalveluiden työntekijää voidaan käyttää asiantuntijana esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitaan erityisosaamista terapia-, uusperhe-, mielenterveys, väkivaltatyöskentely- ja päihdeosaamista, jolloin Psykoterapia- ja perhepalveluiden työntekijä voi toimia kunnan oman työntekijän työparina.

Psykologi

Psykologin tavoitteena on tuoda perhetyöhön, perhekuntoutukseen ja arviointiin psykologinen näkökulma lapsen kehitykseen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin. Psykologin ammattiosaamista voidaan myös räätälöidysti sovittaa tilaajan muuhun tarpeeseen nähden.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrisen sairaanhoitajan osaamisen tavoitteena on tuoda perhetyöhön, perhekuntoutukseen ja arviointiin näkemys lapsuuden, nuoruuden ja varhaisaikuisuuden psykoemotionaalisesta kehityksestä sekä mahdollisista kehityksen häiriöistä.

Psykiatrisella sairaanhoitajalla on valmiuksia vanhemman ohjaukseen ja kasvatuskeskusteluihin osana muuta työskentelyä. Lisäksi löytyy päihdeosaamista ja ymmärrystä päihderiipuuteen ja sen vaikutukseen lapsen-, nuoren- ja aikuisen elämässä sekä vaikutukset vanhemmuudessa. Lähisuhdeväkivaltatyöskentely osaamista.