PSYKOTERAPIA- JA MUU KUNTOUTUS Systeeminen perhe- ja paripsykoterapia

"Elämämme aikana kohtaamme monenlaisia haasteita ja koettelemuksia. Jotkut koettelemukset saattavat tulla äkillisesti ja yllättäen, jolloin saattaa tuntua ylitsepääsemättömältä. Mikään ongelma ei ole liian suuri tai mahdoton pohdittavaksi."


Systeeminen perhe- tai pariterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys hoitaa perheen vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Se perustuu systeemiseen ja relationaaliseen ajatteluun, jossa mielenterveyden häiriöt ja muut hoidettavat ongelmat nähdään niiden yhteydessä läheisiin ihmissuhteisiin ja yhteisöllisiin olosuhteisiin. Yhtäältä perheessä esiintyvät ongelmat ovat riskitekijöitä perheenjäsenten mielenterveydelle ja toisaalta perheenjäsenten oireyhtymät ja sairaudet altistavat perheen vuorovaikutusongelmille. Perhe- ja pariterapian fokus on ajankohtaisen yksilöllistä psykopatologiaa ylläpitävän ja kehityksellisesti rakentavia ratkaisuja estävän vuorovaikutuksen muuttamisessa. Erityisesti pyritään löytämään perheiden ja pariskuntien vuorovaikutuksessa olevat myönteiset voimavarat.

Perhe- ja pariterapian keskeisiä läpäiseviä teemoja ovat vuorovaikutuksellisuus ja dialogisten taitojen kehittäminen, oman toiminnan reflektiivinen arviointi, verkostokeskeisyys, voimavarakeskeisyys.

Perheterapiassa lasten osallisuutta aktiivisina osallistujina korostetaan ja lähisuhdeväkivallan ja muiden vallan väärinkäytöksien huomioiminen on keskeistä.


Rosemary Rokki Psykoterapia- ja Perhepalvelut OY
Rosemary Rokki Psykoterapia- ja Perhepalvelut OY

Olen Rosemary Rokki ja koulutukseltani olen ET perhe- ja paripsykoterapeutti, Sosionomi YAMK. Terapiatyöskentelyn viitekehyksenä on voimavarakeskeisyys ja systeemisyys. Olen helposti lähestyttävä ja avarakatseinen. Terapiatyöskentely pohjautuu vastavuoroiseen vuorovaikutukseen ja luottamuksellisuuteen.

Psykoterapian avulla pyritään lievittämään elämän tilanteiden kuormittavuutta, vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ristiriitoja, äkillisiä kriisejä, elämän muutoksia tai menetyksiä.

ERIKOISOSAAMISALUE

 • ahdistus
 • masennus
 • parisuhdekriisi
 • perhekriisi
 • uusperheneuvonta
 • työnohjaus
 • stressi
 • itsetunto ja itsevarmuus
 • motivaatiokysymykset
 • traumat ja elämänkriisit
 • surutyöskentely
 • äkillinen sairastuminen ja elämäntilanteen muutos
 • erokriisit
 • lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset, vanhemmuuden ohjaus
 • lapsen neuropsykiatriseen oireyhtymään ohjausta
 • mentalisaatiotyöskentely

KOKEMUS JA KOULUTUS

 • Sosionomi AMK 2001
 • ET Perhe- ja paripsykoterapeutti, Psykoterapeutti VALVIRA 2005
 • Työnohjaaja 2006
 • Theraplay -työntekijä 2010
 • Uusperheneuvoja 2014
 • Sosionomi YAMK 2017
 • Perheasioiden sovittelijan erikoistumiskoulutus 2018
 • Lisäksi muita täydennyskoulutuksia


TYÖKOKEMUS

 • Perhe- ja paripsykoterapiaa vuodesta 2003 eri asiantuntijatehtävissä kunnallisella, kolmannella- ja yksityisellä sektorilla.
 • Johtamisen ja kehittämisen työtehtävissä vuosina 2001-2006.
 • Kasvatus- ja perheneuvolassa 2008-2020.
 • Itsenäisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2018 lastensuojelun avohuollon tukipalveluiden eri työskentelyissä.
 • Vuodesta 2021 psykoterapeuttina V-S Psykoterapia- ja perhepalvelut Oy:ssä.


Uusperheneuvonta

Uusperheneuvonta on tavallisesti lyhytkestoista ja se voi olla luonteeltaan ennaltaehkäisevää, tietoa antavaa, konsultoivaa, terapiaa tai kriisiapua. Uusperheneuvonta voidaan esimerkiksi sisällyttää räätälöidysti muuhun perhetyöhön tai perhekuntoutukseen.

Uusperheneuvonnassa voidaan käsitellä uusperheen dynamiikkaa, vuorovaikutusta, parisuhdetta, suhdetta lapsiin, lasten välisiä suhteita, suhteita ex-puolisoihin tai sukulaisiin, uusparisuhteen ja uusperheen herättämiä tunteita, haasteita tai ongelmia. Uusperheneuvonnassa voidaan keskustella uusperheen kehitysvaiheista, rajoista, perinteistä, ex-perheiden historioista, uusperheen perheytymisestä, perhejuhlista tai muista käytännön järjestelyistä uusperheessä. Myös ajankäyttö, uusperheen pelisäännöt, perhepalaverit ja roolit uusperheen aikuisina ja vanhempina ovat yleisiä uusperheneuvonnassa käsiteltäviä asioita.


Perhe- ja pariterapia lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä

Perhetyöhön tai perhekuntoutukseen voidaan sisällyttää pari- tai perhepsykoterapiajakso, jonka tavoitteet rakentuvat perhetyön tai kuntoutuksen aikana havaituista tarpeista.

Perheterapiatyöskentelyä voidaan myös räätälöidä tarpeen mukaan ilman muuta perhetyöskentelyä.

Perhe- ja paripsykoterapian tarve arvioidaan perhetyössä yhdessä perheen, työntekijän ja perheen sosiaalityöntekijän kanssa. Jakson tavoitteet ja toteutus suunnitellaan perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa ja työskentelyn etenemistä arvioidaan säännöllisesti.

Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja keino tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisen vuorovaikutuksen kokonaisuudessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä.

Perheterapialla pyritään siihen, että ne ajankohtaisen vuorovaikutusverkon kuviot, jotka ylläpitävät yksilöllistä psykopatologiaa ja estävät kehityksellisesti rakentavia ratkaisuja, muuttuisivat. Tämä tapahtuu erityisesti tavoittelemalla perheen vuorovaikutuksessa olevia myönteisiä voimavaroja ja terveyspotentiaaleja.

Pariterapia on psykoterapeuttisen työskentelyn muoto, jossa hoidetaan sekä yksilöä että suhdetta. Parisuhteen pulmia voivat olla esimerkiksi kommunikaatiovaikeudet, uskottomuus, rinnakkaissuhteet, erouhka, erokriisit, läheisen sairaus, menetykset onnettomuuden tai sairauden kautta sekä perheen tilanteen muutokset elämänkaarella. Parisuhdetta kuormittavat myös lasten ja vanhemmuuden haasteet. Parisuhteeseen liittyvät kysymykset haastavat ja askarruttavatkin monia ihmisiä läpi elämän. Parisuhteessa pyritään sovittamaan yhteen kaksi ihmisen perustarvetta, yhteyden ja erillisyyden tarve. Näiden tarpeiden yhteensovittaminen tuo usein haasteita, jolloin moni pari voi hyötyä pariterapiasta.


Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.


Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

 1. sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen

 2. kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen

 3. valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan

 4. ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin

 5. muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Psykoterapia- ja perhepalvelut Oy:n toteuttamana sosiaalinen kuntoutus räätälöidään vastaamaan yksilön tarpeisiin. Tuen tarve, sekä työskentelyn tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan, sekä sosiaalitoimen kanssa. Sosiaalista kuntoutusta voidaan käyttää myös vanhemman ohjaamiseen lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.